X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
علیرضا تهجدی
فیزیکی. سرگرمی . جالب . کاربردی. جذاب و ...
عناوین فرعی یا رئوس مطالب:

1- خازن

2- انواع خازن

3- ذخیره بار الکتریکی در خازن(شارژ کردن خازن)

4- تخلیه خازن( دشارژ کردن خازن)

5- ظرفیت خازن

6- واحد ظرفیت خازن

7- فرمول خازن

8- واحد های کوچک تر از فاراد

                 هدف های جزئی                     

دانش آموزان در فرآیند آموزش باید:                                حیطه ها                                                               

1- با مفهوم خازن آشنا شوند.                           شناختی

2- انواع خازن را بشناسند.                             شناختی

3- نحوه ی شارژ و دشارژ کردن خازن را بدانند.            شناختی

4- با مفهوم ظرفیت خازن آشنا شوند.                            شناختی

5- واحد ظرفیت خازن را بدانند.                                 شناختی

6 - فرمول خازن را بدانند.                                            شناختی

7- واحد های کوچکتر از فاراد را بشناسند.                    شناختی

8- تبدیل واحد ها را به یکدیگر بدانند.                           شناختی

هدف های رفتاری

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند.                         سطح

1- تعریفی برای خازن بیان کنند.                    دانش

2- انواع خازن ها را نام ببرند.                                            دانش

3- طریقه ی شارژ و دشارژ کردن خازن را با رسم شکل شرح دهند.             درک و فهم

4- تعریفی برای ظرفیت خازن بیان کنند.                       دانش

5- واحد ظرفیت خازن را نام ببرند.                دانش

6- راه حلی برای مسأله ظرفیت خازن بیان کنند.                         کاربرد

7- رابطه ای برای تبدیل واحد ها به یکدیگر بیان کنند.                  درک و فهم

8- یک مسأله برای ظرفیت خازن طراحی و آن را بیان کنند.                      ترکیب

9- نظر خود را راجع به طرح مسأله دیگران بیان کنند.                                ارزشیابی

رفتار های ورودی:

از دانش اموزان انتظار می رود برای شروع درس جدید:

1- با نقش باتری در یک مدار آشنا شوند.

2- واحد بار الکتریکی را نام ببرند.

3- واحد اختلاف پتانسیل را نام ببرند.

4- با تبدیل واحد ها به یکدیگر آشنا باشند.

ارزشیابی تشخیصی:

نتایج ارزشیابی نقطه شروع درس را مشخص می کند:                                                         نتیجه

1- اجزاء یک مدار الکتریکی ساده را نام ببرید؟                +

2- نقش باتری را در مدار شرح دهید؟                             +

3- واحد بار الکتریکی و اختلاف پتانسیل را شرح دهید؟               +

4- وسیله ای برای ذخیره کردن بار الکتریکی در مدار نام ببرید؟               -

5- ظرفیت خازن را تعریف کنید؟     -

مراحل تدریس و انتخاب محتوا

روش های تدریس

مواد آموزشی

فعالیت های دانش اموزان

وقت دقیقه

الف)آمادگی و ایجاد انگیزه:

سلام و احوالپرسی و حضور وغیاب

ب)ملاحظه ی تکالیف:

معلم با کمک دانش آموزانی که از قبل تعیین کرده تکالیف را بررسی می کند.

ج)ارزشیابی از درس قبل:

معلم با توجه به تکالیفی که جلسه قبل از درس گذشته تعیین کرده از بچه ها پاسخ سؤال ها را می خواهد و از آن ها می خواهد برای مسأله های اختلاف پتانسیل راه حلی ارائه دهند و برای آن ها نمره می گذارد.

د)شرح تدریس:

ارائه مطلب با نوشتن عبارت:

خازن چیست؟ و ظرفیت خازن چگونه تعریف می شود؟

در این قسمت از دانش آموزان خواسته می شود آن چه را که جلسه قبل معین شده برای پیش مطالعه به کلاس درس ارائه دهند.

دبیر از دانش آموزان تشکر کرده و خود شروع به ارائه مطلب می کند و بعد از ایجاد انگیزه سؤال های ارزشیابی تشخیصی راطرح می کند و به ترتیب مطالب زیر را توضیح می دهد.

«خازن انواع خازن طریقه شارژ و دشارژ کردن خازن»

معلم چند خازن را به بچه ها نشان میدهد و از آن ها می خواهد یک مدار ساده الکتریکی با وسایل آزمایشگاهی که همراه خود به کلاس آورده بسازند و خازن را در مدار قرار دهند و عملاً طریقه شارژ و دشارژ کردن خازن را یکبار دیگر با کمک بچه ها توضیح می دهد.

معلم دوباره به ادامه درس می پردازد ابتدا از قسمت های قبل که توضیح داده شد سؤال می کند تا مطمئن شود بچه ها قسمت اول درس را خوب یاد گرفته اند سپس مبحث ظرفیت خازن و واحد ظرفیت خازن را توضیح می دهد و روش حل مسأله های خازن رابیان می کند.

خلاصه و نتیجه گیری رفع اشکال

معلم در ابتدای سال تحصیلی بچه ها را  گروه بندی کرده و در انتهای تدریس ازگروه های خواهد آزمایش را یکبار دیگر انجام داده و نتیجه و بیان کنند.

ه)ارزشیابی بعد از تدریس:

از هر گروه از دانش اموزان خواسته می شود به سؤال هایی که قبل از  آماده شده به صورت کتبی و شفاهی پاسخ دهند.

نمره ی آن ها به شکل گروهی در دفتر معلم ثبت می گردد.

 از دانش آموزان خواسته می شود هر گزوه سؤالی در ارتباط با  مسأله خازن طرح کرده و آن را حل کند و نظر خود را در ارتباط با سؤال گروه های دیگر بیان کنند.

از بچه ها می خواهد یکبار از روی کتاب بخوانند و اشکال خود را بپرسند دراین قسمت معلم وسیله ایی را به بچه ها معرفی کند که در ارتباط با درس خازن ها و مقاومت ها     می باشد و می توان خیلی راحت به کمک آن مفهوم شارژ و دشارژ کردن خازن را نشان داد.این وسیله کمک آموزشی دست سازه بچه ها و معلم در سال های گذشته می باشد.

رفع خستگی:

اگر معلم احساس کرد دانش اموزان خسته شده اند می تواند برای ایجاد تنوع یک مطلب علمی(بریده روزنامه مجله کتاب و ...) توسط گروه یا دبیر بخواند یا آزمایشی جذاب و جالب انجام دهد و نمره ی گروه را ثبت کند.

و)ارائه تکلیف تعیین فعالیت های تکمیلی:

چون داخل کتاب فعالیتی وجود ندارد معلم اشاره ای به مثال صفحه 38 کتاب کرده و از آن ها می خواهد یکبار دیگر مسأله را حل کنند.سپس چند تمرین اضافی به ان ها      می دهد تا پاسخ آن را در جلسه ی آینده به کلاس درس بیاورند و از ان ها می خواهد هر گروهی 5 تست از درس خازن به کلاس ارائه دهد.

معلم از دانش اموزان خود می خواهد که کار های گروهی خود را از قبیل(روزنامه دیواری ساخت وسیله طراحی رایانه ای یک پدیده فیریکی و تحقیق) هر چه سریعتر به کلاس درس ارائه دهند جهت شرکت در نمایشگاه مدرسه

ی)پاسخ به سؤال های بچه ها

سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی

نمایشی

آزمایشی

سخنرانی

سخنرانی

آزمایشی

سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی

آزمایشی

سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی

گچ و تابلو

گچ و تابلو

گچ و تابلو

خازن سیم

باتری کلید

آمپرسنج

گچ و تابلو

مواد آزمایش

برگه سؤال

قلم و دفتر و کتاب

دست سازه

آموزشی

مجله روزنامه

کتاب

وسایل آزمایش

کتاب

توجه و پاسخ به سؤالها

توجه

پاسخ

پاسخ

توجه

توجه

و

پاسخ

توجه و پاسخ

توجه

توجه و همکاری

پاسخ

پاسخ و توجه

توجه

توجه و پاسخ

توجه

توجه

توجه

2

2

10

1

5

2

10

15

5

2

5

10

5

2

5

2

2

5

90 دقیقه

ارزشیابی پایانی:

1- خازن چیست؟

2- انواع خازن را نام ببرید؟

3- طریقه ی شارژ و دشارژ کردن خازن را نام ببرید؟

4- ظرفیت خازن را تعریف کنید و رابطه ی آن را بنویسید؟

5- واحد ظرفیت خازن را نوشته و واحد های کوچکتر از آن را بنویسید؟

6- مساله ایی برای ظرفیت خازن طرح کرده آن را حل کنید؟

7- نظر خود را راجع به مسأله گروه دیگر بیان کنید؟

8- برای مسأله زیر راه حل ارائه دهید؟

اگر اختلاف پتانسیل 200 ولت به صفحات یک خازن وصل شود یک میلی کولن بار در آن ذخیره می شود ظرفیت خازن را حساب کنید؟

فعالیت های تکمیلی:

1- مثال صفحه 38 کتاب را یکبار دیگر حل کنید؟

2- به سؤال های معلم در جلسه ی آینده پاسخ دهید؟

3- بر روی فعالیت های گروهی خود کار کرده و حداکثر تا یک ماه دیگر آن ها را به کلاس درس ارائه دهید؟سه‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1388 :: 16:46 :: نویسنده : سید علیرضا تهجدی

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید